top of page

    CE Markalama ( CE Belgesi,CE Markası,CE Sertifikası )

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. 

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluġunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduġunu bilmesini sağlar. CE Markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diger bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. 

CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliġi'nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir.

 

CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları

 

 • CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

 • Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,

 • CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,

 • CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,

 • CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,

 • CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,

 • CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,

 • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,

 • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

 

Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir "Pasaport" niteliğindedir.

 

CE Belgelendirme Kapsamı / CE işareti Direktifleri (Yönetmelikleri,Mevzuatları)

 

 • Alçak Gerilim Direktifi 

 • Elektromanyetik Uyum Direktifi 

 • Makine Emniyeti Direktifi 

 • Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 

 • Asansör Direktifi

 • Tıbbi Cihazlar Direktifi

 • ATEX Direktifi

 • Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi

 • Gürültü Direktifi

 • Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.)

 • Oyuncak Direktifi

 • Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif

 • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 • Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları,Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik 

 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği  

 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

 • Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği 

 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik

 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği 

 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

 • Gezi Tekneleri Yönetmeliği

 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

 • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

 

NEDEN CE BELGESİ (İŞARETİ)


CE Belgesi (işareti) AB’nin uyulması mecburi olan bir takım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. 
1996 yılı başında AB ile ülkemiz arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği tarım ürünleri dışında malların serbest dolaşımını ön görmektedir. Ülkemiz Gümrük Birliği ile AB ile ilişkilerinde 3. ülkelerden farklı bir konum kazanmıştır. Bu farklılık AB’ye üye ülkelerle mal satışında tam rekabete girmemizin yanı sıra, mal üretiminde de Birlik içerisinde belirlenmiş standartların Türkiye açısından da zorunluluk haline gelmesidir. Bu kapsamda Türkiye’de CE belgesi süreci üretimin ayrılmaz bir parçası olmuştur, ve bu şekilde Türk malının kalitesini yükseltecektir.


Bu aşamada, Türkiye’de 23 ürün grubunun üreticileri için önceleri sadece AB’ye ihracatta zorunlu olan CE işareti (belgesi), bu tarihten itibaren ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelecektir.

 

CE İŞARETİ (Belgesi) OLMAZSA NE OLUR?

CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi) olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir. Türkiye’de ise son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. 

 

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN İTHALATTA CE İŞARETİ (belgesi)

3. Dünya ülkesindeki bir imalatçı aynı Üye Ülke dahilindeki bir imalatçı gibi ürünü AB pazarına sürerken CE işareti (belgesi) almak zorundadır. Yeni Yaklaşım Direktiflerine göre ürününü tasarlamalı, üretmeli ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmelidir.


Eğer üretici ya da üreticinin temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Yani 3. ülkelerden yapılan ithalatlarda CE İşareti (belgesi) sorumluluğu ithalatçı firmaya aittir. Bir başka deyişle, firmalar ithal ettikleri ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

 

CE İŞARETİ (BELGESİ) NASIL ALINIR?

Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden  üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur :

 

 • Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

 • Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.

 

CE İşareti gerektiren ürün grupları ile Türkiye’de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Direktifin Kapsadığı Alan                                          Uyumundan Sorumlu Kuruluş

 

1-Alçak Gerilim Cihazları                                                                               Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

2-Basit Basınçlı Kaplar                                                                                  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı    

 

3-Gaz yakan aletler                                                                                      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

4-Sıcak su kazanları                                                                                     Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

5-Elektromanyetik uyumluluk                                                                        Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

6-Makinalar                                                                                                Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

7-Sivil kullanım için patlayıcılar                                                                      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

8-Otomatik olmayan tartı aletleri                                                                    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

9-Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar                                                     Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

10-Asansörler                                                                                             Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

11-Dondurucular                                                                                        Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

12-Basınçlı kaplar                                                                                       Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

13-Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü                           Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

14-Floresan lambalarda enerji etkinliği                                                            Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

15-Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar                                                    Sağlık Bakanlığı

 

16-Tıbbi cihazlar                                                                                        Sağlık Bakanlığı

 

17-In vitro tıbbi tanı cihazları                                                                       Sağlık Bakanlığı

 

18-Oyuncaklar                                                                                           Sağlık Bakanlığı

 

19-Gezi amaçlı tekneler                                                                               Denizcilik Müsteşarlığı

 

20-İnşaat malzemeleri                                                                                 Çevre Bakanlığı

 

21-Kişisel korunma donanımları                                                                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

22-Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları                                             Telekomünikasyon Kurumu

 

23-Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar                               Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE İŞARETİNİN (belgesinin) ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİ?

 

Ürün gruplarına ait direktiflerde CE işaretinin ürünlere nasıl yerleştirileceğine dair detaylı bilgiler verilmiştir. Üreticiler bu direktifler doğrultusunda ürününe CE işaretini yerleştirmelidir. CE İşareti (belgesi):

 

 • İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni ürünler,

 • Birlik pazarına ithal edilecek kullanılmış ürünler,

 • Birlik pazarına sunulan komple yenilenmiş ürünler için geçerlidir. Direktifler bazı koşullarda CE işareti (belgesi) taşımaksızın endüstriyel ürünlerin Birlik pazarında serbestçe dolaştırılmasına izin vermektedir.

 

Bu özel durumlar;

 

 • İnşaat Malzemeleri kararnamesine göre, insan sağlığı ve güvenliğini doğrudan tehdit etmeyen bazı ürünler, sadece bir uygunluk beyannamesi düzenlenerek Birlik pazarına sunulabilir.

 • Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ve tıbbi cihazlar kararnameleri ile klinik ihtiyaçları için veya kişiye özel, siparişe göre üretilmiş tıbbi malzeme ve ekipmanlar, In Vitro Tanı Cihazlar Kararnamesi uyarınca performans değerlendirmesi maksadı ile üretilen ürünlerin Birlik pazarına sunulması bir beyanname ile mümkündür.

 • Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar kararnamesine göre; bir makine-ekipman bileşeni olarak veya bunun koruyucu sistemi olarak işlev gören ürünler ile, Gaz Yakan Aletler kararnamesi uyarınca tesisatlarda kullanılan bağlantı elemanları ve fittingler, birer uygunluk sertifikası ile Birlik pazarına rahatça sürülebilir.

 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri kararnamelerine uyarınca, imalatçı adı ile maksimum kapasitesi etiketlenmiş enstrümanlar uygunluk değerlendirme sürecine gerek duymaksızın Birlik pazarına sürülebilir. 

 • Basit Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Kaplar kararnamelerine göre, mükemmel mühendislik becerileri ile üretilen kaplar ve araçlar için de ayrı bir uygunluk doğrulama süreci aranmamaktadır. Bu tür ürünlerin üretilmesinde üretimi kontrol altında bulunduran bağımsız kurumlar görev aldığı gibi, üretim gerçekleştirenlerde özel eğitim ve beceri kalifikasyonları bulunmalıdır.

 • Ambalajlama ve atıklar, yüksek hızlı ray sistemler, normal hızlı ray sistemleri de bu kapsama girmektedir.

 

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NEDİR?


Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “onaylanmış kuruluş” (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesibelgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE certificate,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE danışmanlık,CE BELGESİ,CE belgelendirmesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,iso belgeleri,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite danışmanlık ve belgelendirme,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,www.www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,ISO  belge,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belge,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE,CE BELGESİ,CE belgesi belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,belge CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE certificate,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,MAKİNA CE BELGESİ,LWD CE BELGESİ,BASINÇLI KAPLAR CE BELGESİ,ASANSÖR CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE MARKALAMA,CE BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR,CE NE DEMEK,CE BELGESİ NASIL ALINIR,CE BELGESİ NEREDEN ALINIR,CE,CE,CE,,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesibelgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE certificate,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE danışmanlık,CE BELGESİ,CE belgelendirmesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,iso belgeleri,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite danışmanlık ve belgelendirme,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,www.www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,ISO  belge,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belge,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE,CE BELGESİ,CE belgesi belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,belge CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE certificate,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,MAKİNA CE BELGESİ,LWD CE BELGESİ,BASINÇLI KAPLAR CE BELGESİ,ASANSÖR CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE MARKALAMA,CE BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR,CE NE DEMEK,CE BELGESİ NASIL ALINIR,CE BELGESİ NEREDEN ALINIR,CE,CE,CE,,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ, CE BELGESİ,CE BELGESİ,www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,BİLGEKALİTE,CE BELGESİ,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası nasıl alınır,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesibelgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE certificate,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE danışmanlık,CE BELGESİ,CE belgelendirmesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,iso belgeleri,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite danışmanlık ve belgelendirme,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,www.www.bilgekalite.com,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,ISO  belge,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belge,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi CE,CE BELGESİ,CE belgesi belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,belge CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE sertifikası,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE belgesi,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE certificate,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,CE,CE BELGESİ,bilgekalite,CE BELGESİ,MAKİNA CE BELGESİ,LWD CE BELGESİ,BASINÇLI KAPLAR CE BELGESİ,ASANSÖR CE BELGESİ,CE SERTİFİKASI,CE MARKALAMA,CE BELGELENDİRMESİ NASIL YAPILIR,CE NE DEMEK,CE BELGESİ NASIL ALINIR,CE BELGESİ NEREDEN ALINIR,CE,CE,CE,ce belgesi istanbul,CE belgesi Adalar,CE belgesi Avcılar,CE belgesi Bakırköy,CE belgesi Beşiktaş,CE belgesi Beyoğlu,CE belgesi Bağcılar,CE belgesi Bahçelievler,CE belgesi Başakşehir,CE belgesi Bayrampaşa,CE belgesi Büyükçekmece,CE belgesi Çatalca,CE belgesi Esenler,CE belgesi Esenyurt,CE belgesi Eyüp,CE belgesi Fatih,CE belgesi Gaziosmanpaşa,CE belgesi Güngören,CE belgesi Kağıthane,CE belgesi Küçükçekmece,CE belgesi Sarıyer,CE belgesi Silivri,CE belgesi Sultangazi,CE belgesi Şişli,CE belgesi Zeytinburnu,CE belgesi Ataşehir,CE belgesi Beykoz,CE belgesi Kadıköy,CE belgesi Kartal,CE belgesi Maltepe,CE belgesi Pendik,CE belgesi Tuzla,CE belgesi Ümraniye,CE belgesi Üsküdar, CE belgesi Adalar,CE belgesi Avcılar,CE belgesi Bakırköy,CE belgesi Beşiktaş,CE belgesi Beyoğlu,CE belgesi Bağcılar,CE belgesi Bahçelievler,CE belgesi Başakşehir,CE belgesi Bayrampaşa,CE belgesi Büyükçekmece,CE belgesi Çatalca,CE belgesi Esenler,CE belgesi Esenyurt,CE belgesi Eyüp,CE belgesi Fatih,CE belgesi Gaziosmanpaşa,CE belgesi Güngören,CE belgesi Kağıthane,CE belgesi Küçükçekmece,CE belgesi Sarıyer,CE belgesi Silivri,CE belgesi Sultangazi,CE belgesi Şişli,CE belgesi Zeytinburnu,CE belgesi Ataşehir,CE belgesi Beykoz,CE belgesi Kadıköy,CE belgesi Kartal,CE belgesi Maltepe,CE belgesi Pendik,CE belgesi Tuzla,CE belgesi Ümraniye,CE belgesi Üsküdar, CE belgesi Adalar,CE belgesi Avcılar,CE belgesi Bakırköy,CE belgesi Beşiktaş,CE belgesi Beyoğlu,CE belgesi Bağcılar,CE belgesi Bahçelievler,CE belgesi Başakşehir,CE belgesi Bayrampaşa,CE belgesi Büyükçekmece,CE belgesi Çatalca,CE belgesi Esenler,CE belgesi Esenyurt,CE belgesi Eyüp,CE belgesi Fatih,CE belgesi Gaziosmanpaşa,CE belgesi Güngören,CE belgesi Kağıthane,CE belgesi Küçükçekmece,CE belgesi Sarıyer,CE belgesi Silivri,CE belgesi Sultangazi,CE belgesi Şişli,CE belgesi Zeytinburnu,CE belgesi Ataşehir,CE belgesi Beykoz,CE belgesi Kadıköy,CE belgesi Kartal,CE belgesi Maltepe,CE belgesi Pendik,CE belgesi Tuzla,CE belgesi Ümraniye,CE belgesi Üsküdar,belgelendirme firmaları,standartlar,iso standartlar,iso 9001 belgesi,belgelendirme firmaları,standartlar,iso 14001 belgesi,standartlar,iso 22000 belgesi,standartlar iso 10002 belgesi,standartlar,iso 27001 belgesi,standartlar,iso 15838 belgesi,standartlar,ohsas 18001 belgesi,standartlar,iso 50001 belgesi,standartlar iso iec 20000 belgesi,standartlar,iso ts 16949 belgesi,belgelendirme firmaları,standartlar,iso 13485 belgesi,standartlar,ce belgesi,standartlar,g belgesi,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları,belgelendirme firmaları

bottom of page