top of page

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri şikâyeti yönetimi (MŞY) Her yönetim sistemi PUKÖ döngüsü üzerine kurulduğundan, önce bir yazılı politika gerektirir sonra planlama gelir ki, açıklık, iletişim, gizlilik ile yetki ve sorumlulukları içerir.

MŞY için yönetim gerekli kaynakları ayırmalıdır. Bunlar, iş gücü, eğitim, finansman, malzeme, bilgisayar donanım ve yazılımı, iletişim ekipmanı, oda v.s olabilir.Gerekli kaynaklar belirlenirken hedeflenen süreler, şikâyetlerin miktar ve karmaşıklıkları, muhtemel mevsim dalgalanmaları, reklam, ödüllendirme, üçüncü taraf kontrolleri, gizli müşteri harcamaları dikkate alınabilir.

Normalde, şikâyetler şirket içinde halledilmelidir; tırmanma ile üst yönetime kadar gitse bile. Bazen müşteri iletişimi kapatır ve işbirliğinde bulunmak istemez. Farklı lisan, bilinmeyen yasal düzenleme, masraflar, çözüm üretebilecek bazı derneklerin yokluğu, zaman konuları yüzünden yurt dışı müşteriler şikâyetini iletmeyebilir veya bulunduğu şikâyeti takip etmeyebilir. Hakemlik başvurulabilecek bir uzlaşma yöntemidir.

 

MŞY hem kuruluş hem de şikâyet eden müşteri için dürüst olmalıdır.Bu konuda kuruluş ve prosedür aşağıdaki gibi olmalıdır.

Açık: İyi duyurulmuş, ulaşılabilir ve ilgililer tarafından anlaşılmış,
Tarafsız: Kuruluşun çalışanı veya müşteri hakkında taraflı ve peşin hükümlü olmamalı,
Tam: İlgili bütün bilgiyi elde edecek, hatta doğrulayacak şekilde,
Eşit: Eşit durumlarda eşit davranışlarda bulunacak,
Duyarlı: Kişisel farklara ve ihtiyaçlara duyarlı

Çalışanlara karşı tarafsızlık ilkesi ilgili çalışana tarafsız davranmayı gerektirmektedir.Kendi performansı ile ilgili ise, hemen ve tam olarak bilgilendirmeyi, kendi rolünü açıklama fırsatının verilmesini, konunun nasıl ilerlediği ve sonuçlandığını gecikmeden bilmeyi gerektirir. Kendisine şikâyetin nedenin bulunacağının ve personelin destekleneceğinin güvencesi verilmelidir.


Şikâyet değerlendirme ve disiplin prosedürleri iki ayrı, farklı konudur. Ağır ve hızlı çözülmesi gereken şikâyetlerde bunları ayırmak kolay olmayabilir. İki ayrı prosedür işletmenin doğuracağı gecikme şirketin pazar payı, müşteri bağlılığı kaybına neden olabilir.

Gizliliğin korunmasına da dikkat edilmelidir. Bir yandan müşteri, diğer yandan ilgili çalışan(lar) ve uygunsuzluk üzerinde araştırma yapanlar gizlilik ile korunmalıdır. Basına yansıyacak konular isimsiz yapılabilir.

Eşitlik ve doğruluğun izlenmesi için prosedürler ve rasgele seçim ile ilgililere şikâyetin ele alınış şekli hakkında memnuniyet düzenli bir şekilde sorulabilir.

Şikayetin müşteriye geri bildirimde bulunma hızı şirketin faal olduğu kültür ve çevresine, ve olayın ciddiyetine bağlıdır. Bu konu için açık yetki ve sorumluluklar olmalıdır. Uzun vadede çözülecek şikâyetler için ilerleme durumunu müşteri ile paylaşmak iyi bir uygulamadır. 

Kuruşlar MŞY performansını özel durumlarına dikkate alarak ölçebilir. Bazı performans ölçütleri a) hedeflere ulaşma, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, b) çalışanların yönetimin MŞY hakkında taahhüdünü nasıl algıladığı, c) üst yönetimin aldığı yetki, d) ilk temasta olan personelin yetkisi, e) MŞY politikasını uygulanma seviyesi, f) MŞY tetkik sonuçları, g) çözüm zamanları olabilir.

Kuruluşlar ayrıca, a) gelen şikâyet sayılarını, b) hemen çözülenleri, c) yanlış önceliklendirilenleri, d) aşırı uzun zamanda çözülenleri, e) dış uzlaşmaya gidenleri, f) tekrarlanan şikâyetleri, g) müşterilerin çözüm önerilerini de izleyebilir, yer, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, zaman gruplandırmaları yapabilir. Amaç sistemi iyileştirmektir.

Geri bildirim süreleri her ne kadar verim gösterirse de, etkinlik yani müşteriyi ne kadar memnun ettiğini, telafi seviyesini göstermez. Bazen de bir MŞY’nin kurulup işletilmesi önceki duruma göre daha fazla şikâyet alınmasına neden olabilir.

Her türlü yönetim sistemi gibi yeterlilik, uygulama ve etkinlik açısından MŞY de tetkik edilmelidir. Tetkik iyileştirme fırsatlarını gösterebilmelidir. Bu web sayfası ziyaretçileri genelde iç tetkiki bildiklerinden bu yazıda buna değinilmemiştir.

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti - Müşteri Şikayetleri Yönetimi’ne Yeni Bir Bakış


2008 yılında revize edilmiş olan ve şu anda uygulamakta olduğumuz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı birkaç önemli yenilikle birlikte hayatımıza girmişti. Şu sıralarda revizyon çalışmaları yeniden başlatılmış ve 2008 yılı içerisinde yeni haliyle tekrar yayınlanması planlanan ISO 9001:2008 standardının getirmiş olduğu önemli yenilikleri kısaca; proses yaklaşımı, sürekli geliştirme ve müşteri odaklılık olarak sıralayabiliriz. Bu yazımızda, belirttiğimiz yeniliklerden müşteri odaklılık ve bu konuda yeni bir bakış açısı getiren ISO 10002:2014 standardı üzerinde duracağız.


Müşteri Odaklılık Müşteri odaklı olabilmek ne demektir?

Müşteri odaklı olabilmek için kuruluşumuzda hangi faaliyetleri yerine getiriyor olmalıyız?

Müşterilerimizle nasıl bir iletişim sağlamalıyız? 


Müşteri odaklılık, ISO 9001:2008 standardının temelini oluşturan en önemli yönetim prensiplerinden biridir. Yukarıdaki tüm sorulara ISO 9001:2008 standardının verdiği üç ayaklı bir cevap var: 

Birincisi; müşterilerimizin beklentilerinin, talep ve isteklerinin ne olduğumuzu anlamamızı ve bu bilgileri müşterilerimizden tam, eksiksiz ve açık bir şekilde almamızı sağlayacak etkin bir yöntem belirlemiş ve uyguluyor olmak.

İkincisi; müşterilerimizi istek ve taleplerini müşterilerimizin beklediği kalite ve düzeyde karşılamamızı sağlayacak bir altyapıyı kurmuş, tüm gerekli kaynakları tahsisi etmiş ve işletiyor olmak. Üçüncüsü ise; müşterilerimizle karşılıklı iş birliği ve alışverişimiz devam ettiği sürece müşterilerimizin bizimle ilgili algılarını izlemek, ölçmek ve değerlendirmek. Üçüncü unsur; müşterilerimiz kuruluşumuz, verdiğimiz hizmetler, yaklaşımlarımız, ürünlerimizin kalitesi ve diğer unsurlar açısından memnuniyet derecelerini tespit etmek amacıyla etkin bir çift yönlü iletişim kurmuş olmayı gerektiriyor. 

Neden Müşteri Memnuniyeti? 

 

Yapılan araştırmalara göre memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken; memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanıtım yapmaktadır. Memnun olmayan müşterilerin yüzde 98'i ise memnuniyetsizlerini hiçbir şekilde iletmemekle beraber sessizce alternatif tedarikçileri aramaktadır. Rekabet şartlarının bu derece yoğun olduğu günümüzde hiç birimiz bir müşterimizi dahi kaybetme lüksüne sahip değiliz.


ISO 10002:2014


Müşterileri nezdinde farklılık yaratmak isteyen, müşterilerimizin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini gösterebilmek ve ispatlamak amacıyla yeni bir standart geliştirildi. Bu standart, "ISO 10002:2004 Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti - Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerini Ele Alınması İçin Kılavuz" adıyla 06/07/2004 tarihinde ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınladı.Standartta son revizyon 2014 yılında yapıldı ve ISO 10002:2014 adını aldı

 

Yeni  standart neler getiriyor? Farkı nedir? Uygulayan kuruluşlara neler kazandırabilir?

 

ISO 10002 standardına göre; müşteri şikayetleri birer iyileştirme fırsatı olarak görülmeli, müşteri sadakatini ve sadık müşteri sayısını artırmak için çok önemli bir araç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.


ISO 10002:2014 standardı öncelikle müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir. Sonraki aşamada; müşteri şikayetlerinin alınması, kaydedilmesi değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması, şikayet konusunda yapılanlar ve çözümlenmesi konusunda müşteriye geri bildirim yapılması ve tüm bu sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gibi detaylı bir müşteri şikayetleri yönetim sürecinin oluşturulması uygulanmasını gerektirmektedir.


ISO 9001 standardı ile uyumluluk


ISO 10002 standardı ISO 9001 ile uyumlu bir standarttır. ISO 10002 sistemi ile kuruluşta tek başına kurulup uygulanabileceği gibi, ISO 9001 sisteminin bir parçası şeklinde uygulanması da mümkün olabilecektir. Bir kuruluşun müşteri şikayetleri yönetimi süreci yeterli bir etkinlikte yürütülüyorsa, ISO 9001 tetkiki ile birlikte eş zamanlı olarak ISO 10002 gereklilikleri de değerlendirilerek belgelendirme yapılabilmektedir.

 

Sonuç olarak; müşterilerimizi önemsediğinizi göstermek, müşteri şikayetleri yönetim sisteminizin rakiplerle kıyaslandığında daha üst seviyelerde uygulandığını göstermek, mükemmel bir müşteri ilişkileri vitrini oluşturmak, müşteri şikayetleri yönetimi konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirmek için ISO 10002 standardı güzel bir araç olarak kullanılabilir.

İso belgesi nasıl alınır,İSO 27001 BELGESİ,iSO belgesi almak istiyorum,İSO 27001 BELGESİ,en kolay İSO 27001 belgesi nasıl alabilirim,İSO 27001 BELGESİ,İSO 22716 Kozmetik GMP,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,http://www.www.bilgekalite.com,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,2015 geçiş revizyonu,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE EĞİTİM,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 14001,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE İSO,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,MARKA TESCİL,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 22000 BELGESİ BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,TSEK BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,G BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,OHSAS 18001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GMP BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 22716 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,MEDİKAL İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 13485 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,TSEK ÜRÜN BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 10002 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GOST BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GOST R BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 14001,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 14001,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 22000,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,İSO DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGELENDİRME,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO EĞİTİM,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 14001 BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 14001 BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,MEDİKAL İSO 27001 BELGESİ BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGELERİ BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO İSO DANIŞMANLIK BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGELENDİRME BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GOST BELGESİ BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,UKR SEPRO BELGESİ BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,UKR SEPRO,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GOST K,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,BİLGİ GÜVENLİĞİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GIDA GÜVENLİĞİ BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,HACCP BELGESİ BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,HACCP BELGESİ SERTİFİKASI,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GOST K,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO danışmanlık,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO 22000,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,tüv belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,gmp,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,kozmetik gmp,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iyi üretim uygulamaları,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO 22716,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,gıda güvenliği belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE BELGELENDİRME,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE EĞİTİM,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 14001,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE İSO,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,MARKA TESCİL,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 22000 BELGESİ BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,TSEK BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,DANIŞMANLIK,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,G BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,OHSAS 18001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,GMP BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 22716 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,MEDİKAL İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,İSO 13485,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite danışmanlık belgelendirme,İSO 27001 BELGESİ,iSO belgeleri,İSO 27001 BELGESİ, bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite iSO belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilge kalite İSO 27001 belgesi nasıl alınır,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 bilge kalite,İSO 27001 BELGESİ,kalite belgeleri,İSO 27001 BELGESİ,bilge kalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO 50001,İSO 27001 BELGESİ,iSO 27001,İSO 27001 BELGESİ, bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO 10002,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,bilge kalite,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite iSO belgesi nasıl alınır,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 markalama,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite İSO belgesi,İSO 27001 BELGESİ,gıda kalite belgesi,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 belgesi nasıl alabilirim,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 sertifikası,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 teknik dosya,İSO 27001 BELGESİ,makine İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,LWD İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,asansör İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 İSO 27001rtificate,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 sertifikası türkiye,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO kalite belgeleri,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,iSO kalite belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,gmp belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,çevre belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,18001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,2015 revizyonları ve 2015 revizyon eğitimleri,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,TSEK belgesi,İSO 27001 BELGESİ,TSEK belgeleri,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,TSEK ürün belgesi,İSO 27001 BELGESİ,TSEK Ürün belgesi,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,TSEK Ürün belgesi,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 belgesini nasıl alırım,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 İSO 27001rtificate,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ TÜRKİYE,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 ORMAN NASIL ALINIR,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,TÜRKİYEDE İSO 27001 BELGESİ NEREDEN ALINIR,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 TÜRKİYE,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGELENDİRMESİ,İSO 27001 BELGESİ,BİLGEKALİTE,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,KAPI VE PENİSO 27001RE İSO 27001 BELGESİ TS EN 14351-1+A1,İSO 27001 BELGESİ,KAPI PENİSO 27001RE İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 BELGESİ,www.www.bilgekalite.com,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,performans beyanı,İSO 27001 BELGESİ,kosgep destekleri,İSO 27001 BELGESİ,kosgep iSO destekleri,İSO 27001 BELGESİ,bilgekalite,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 belgesi,İSO 27001 BELGESİ,İSO 27001 sertifikası,İSO 27001 BELGESİ,www.www.bilgekalite.com,İSO 27001 BELGESİ,İso belgesi nasıl alınır,İSO 27001 BELGESİ,iSO belgesi almak istiyorum,İSO 27001 BELGESİ,en kolay İSO 27001 belgesi nasıl alabilirim,İSO 27001 BELGESİ,İSO belgeleri,iso,bilekalite,iso 9001,iso 9001,iso 14001,bilgekalite,iso 9001,İSO 27001 BELGESİ,İSO belgeleri,iso,bilekalite,iso 9001,iso 9001,iso 14001,bilgekalite,iso 9001,İSO 27001 BELGESİ,İSO belgeleri,iso,bilekalite,iso 9001,iso 

bottom of page